Λογισμικά

Τα παρακάτω μαθηματικά μοντέλα και τα αντίστοιχα λογισμικά αποτελούν προϊόν μακροχρόνιας έρευνας υδρολόγων και επιστημόνων πληροφορικής του Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η τρέχουσα έκδοση των λογισμικών διαμορφώθηκε από το ΕΜΠ στα πλαίσια του προγράμματος «Υδροσκόπιο» και διατίθεται ελεύθερα με όρους χρήσης GNU General Public License 3.0.


Υδρογνώμων

HydrognomonΑνάλυση υδρολογικής πληροφορίας

Ο Υδρογνώμων είναι ολοκληρωμένη εφαρμογή ανάλυσης υδρολογικών δεδομένων και χρονοσειρών. Η ανάλυση των δεδομένων περιλαμβάνει εφαρμογές επεξεργασίας, όπως συνάθροιση και κανονικοποίηση χρονικού βήματος, παρεμβολή, ανάλυση παλινδρόμησης και συμπλήρωση ελλειπουσών τιμών, ελέγχους συνέπειας, φιλτράρισμα δεδομένων, οπτικοποίηση χρονοσειρών με χρήση γραφημάτων και πινάκων, κτλ.

Περισσότερα…


Υδρόγειος

Μοντέλο υδρολογικής και υδρογεωλογικής προσομοίωσης

Hydrogeios

Η Υδρόγειος είναι ένα ολοκληρωμένο σχήμα προσομοίωσης, το οποίο υλοποιεί ένα συνδυαστικό (επιφανειακό και υπόγειο) υδρολογικό μοντέλο που αναπαριστά τις διεργασίες στο έδαφος και το υπέδαφος, σε συνδυασμό με ένα σχήμα διαχείρισης συστημικού προσανατολισμού, το οποίο εκτιμά τις ροές κατά μήκος του φυσικού (υδρογραφικού) και τεχνητού (έργα μεταφοράς) δικτύου και τις πραγματικές απολήψεις του υδροσυστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς των τεχνικών έργων αξιοποίησης των υδατικών πόρων.

Περισσότερα…


Ενυδρίς

Hydrogeios
Βάση υδρολογικών και μετεωρολογικών δεδομένων

Η Ενυδρίς είναι λογισμικό για server. Περιλαμβάνει βάση δεδομένων και σύστημα πρόσβασης σ’ αυτήν μέσα από το web. Αποθηκεύει σταθμούς, όργανα, και χρονοσειρές, ενώ μπορεί να λειτουργήσει με κατανεμημένο τρόπο, έτσι ώστε πολλοί συνεργαζόμενοι φορείς να έχουν καθένας τη δική του ανεξάρτητη εγκατάσταση σε δικό του server και να μοιράζονται όλοι μαζί ένα κοινό portal που να αποτελεί τη λογική ένωση όλων των βάσεων.

Περισσότερα…


BoreholeInfo

Hydrogeios
Λογισμικό διαχείρισης δεδομένων γεωτρήσεων

Το λογισμικό BoreholeInfo υποστηρίζει την εισαγωγή, διαχείριση και οπτικοποίηση υδρογεωλογικών δεδομένων που αφορούν γενικά στοιχεία γεωτρήσεων, στοιχεία γεωλογικών τομών, αντλήσεις, πιεζομετρία και ποιότητα υπόγειων υδάτων.

Περισσότερα…


RMM-NTUA

Λογισμικό προσομοίωσης λειτουργίας ταμιευτήρα πολλαπλού σκοπού

Το μοντέλο RMM-NTUA προσομοιώνει τη μηνιαία ή ημερήσια λειτουργία ενός ταμιευτήρα, λαμβάνοντας υπόψη τις υδρολογικές εισροές, τις χρήσεις νερού και τους κανόνες λειτουργίας, με βάση τους οποίους γίνεται η διαχείριση των εκροών. Έξοδοι του μοντέλου είναι οι χρονοσειρές του υδατικού ισοζυγίου (στάθμη, αποθήκευση, απώλειες, υπερχειλίσεις, εκροές) και οι πιθανότητες αστοχίας για τις διάφορες χρήσεις νερού.

Περισσότερα…