Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες ελληνικού ενδιαφέροντος που αφορούν υδρολογικά, μετεωρολογικά, υδρογεωλογικά και γεωγραφικά δεδομένα και φορείς που σχετίζονται με αυτά.

Φορείς

 • Οδηγία INSPIRE.
  Κεντρική ιστοσελίδα για την Οδηγία INSPIRE.
 • Ευρωπαϊκό Θεματικό Κέντρο για το Νερό (ETC/W)
  Φορέας ελεγχόμενος από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (EEA) για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το νερό. Δραστηριοποιείται στα πλαίσια του EIONET (European Environment Information and Observation Network)
 • Ευρωπαϊκό Θεματικό Κέντρο για χωρικές πληροφορίες και χρήσεις γης (ETC-LUSI)
  Φορέας ελεγχόμενος από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (EEA) για την παροχή πληροφοριών σχετικά με χωρικές πληροφορίες και χρήσεις γης. Δραστηριοποιείται στα πλαίσια του EIONET (European Environment Information and Observation Network)
 • WISE – The Water Information System for Europe
  Δικτυακή πύλη για θέματα που αφορούν το νερό στην Ευρώπη. Το WISE είναι αποτέλεσμα κοινής προσπάθειας των ακόλουθων φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: α) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission — DG Environment), β) του Eurostat, γ) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre – JRC) και δ) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (European Environment Agency – ΕΕΑ)

Δεδομένα

 • Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος (e-ΠΕΡ)
  Το Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος ή Ηλεκτρονικό Περιβάλλον (e-ΠΕΡ) είναι ένα ολοκληρωμένο διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα που περιλαμβάνει διαδικασίες και εργαλεία για τη συγκέντρωση, διαχείριση και διάθεση στοιχείων καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών για το περιβάλλον.
 • Δεδομένα δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ)
  Δεδομένα του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ). Το δίκτυο αυτόματων σταθμών του ΕΑΑ αποτελείται από σταθμούς τύπου Davis, οι οποίοι μετρούν όλες τις βασικές μετεωρολογικές παραμέτρους, δηλαδή πίεση, θερμοκρασία, υγρασία, βροχόπτωση, διεύθυνση και ένταση του ανέμου. Ορισμένοι σταθμοί καταγράφουν επίσης και την ηλιακή και υπεριώδη ακτινοβολία. Ολες οι καταγραφές (ανά 10 λεπτά) συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο από το ΕΑΑ και αφού περάσουν από ποιοτικό έλεγχο, αρχειοθετούνται για μελλοντική χρήση.
 • Meteonet – Τηλεμετρικό δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας
  Το δίκτυο Meteonet συντηρείται από το Εργαστήριο Υδρολογίας & Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων του ΕΜΠ και παρέχει δεδομένα από τρέχουσες μετρήσεις υδρομετεωρολογικών σταθμών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας
 • Χρήσεις γης του προγράμματος CORINE
  Ιστοσελίδα παροχής δεδομένων του προγράμματος CORINE σε πανευρωπαϊκό επίπεδο
 • INSPIRE geoportal
  Κεντρική σελίδα για χωρικά δεδομένα της οδηγίας INSPIRE (geoportal)

Διάφορα