Εξάρχου Νικολόπουλος Μπενσασσών Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ

Η Εταιρεία ΕΞΑΡΧΟΥ-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., (ΕΝΜ ΕΠΕ) ιδρύθηκε το 1969 και αποτελεί συνέχεια Γραφείου Μελετών που με προηγούμενη μορφή ασκούσε τη δραστηριότητά του στον Ελληνικό χώρο από το 1962. Είναι μία από τις πρώτες Ελληνικές Εταιρείες Συμβούλων στο χώρο των Υδραυλικών και Γεωτεχνικών έργων, η οποία ξεχωρίζει σήμερα με το κύρος της πολύχρονης εμπειρίας της και αναγνωρίζεται από τη σταθερή αφοσίωση των στελεχών της στην ποιότητα του έργου.

Η ΕΝΜ παρέχει όλο το φάσμα υπηρεσιών συμβούλου μηχανικού: σύλληψη του έργου και έλεγχος βιωσιμότητας, υποστήριξη χρηματοδότησης, σύνολο των σταδίων σχεδιασμού και περιβαλλοντικού ελέγχου, οικονομικές και οικονομοτεχνικές μελέτες, σύνταξη τευχών δημοπράτησης. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ΕΝΜ καλύπτουν όλα τα στάδια μελέτης και συμπληρώνονται με την επίβλεψη της εφαρμογής της μελέτης, κατά την κατασκευή των έργων, μέχρι και τη λειτουργία τους.

Με άξονα τον τομέα των υδραυλικών έργων η ΕΝΜ έχει αναπτύξει στην πορεία της μια ισχυρή βάση εμπειρίας στα συναφή επιστημονικά θέματα. Έτσι, η δραστηριότητά της εκτείνεται σ’ ένα ευρύ φάσμα συναφών επιστημονικών και τεχνικών αντικειμένων: ολοκληρωμένη διαχείριση λεκανών απορροής ποταμού, φράγματα και ταμιευτήρες, αντιπλημμυρική προστασία, τεχνολογία διαχείρισης και επεξεργασίας όμβριων και ακαθάρτων, έργα επεξεργασίας και μεταφοράς νερού καθώς και δίκτυα ύδρευσης, διευθέτηση ποταμών και χειμάρρων, προστασία εδάφους και περιβάλλοντος, ποιότητα υδάτων, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, σήραγγες και υπόγεια έργα.

Η ΕΝΜ, για την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών της σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της, χρησιμοποιεί τα πλέον σύγχρονα εργαλεία τεχνικού λογισμικού και χρονικού προγραμματισμού. Το μόνιμο επιστημονικό προσωπικό της ΕΝΜ περιλαμβάνει πολιτικούς μηχανικούς, αγρονόμους τοπογράφους μηχανικούς και γεωπόνους, με ειδίκευση στην υδραυλική, την υδρολογία και διαχείριση υδατικών πόρων, τα γεωτεχνικά, την περιβαλλοντική μηχανική, την υγιεινολογία και τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών. Ο σύγχρονος εξοπλισμός της ΕΝΜ, σε συνδυασμό με την εμπειρία και εξειδίκευση του προσωπικού που διαθέτει σε κάθε έργο, εξασφαλίζει τη βέλτιστη αντιμετώπιση κάθε θέματος στους τομείς της δραστηριότητάς της.

Η ΕΝΜ εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2000 και είναι πιστοποιημένη από το Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης UKAS (United Kingdom Accreditation Service), αναγνωρισμένο από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης της Μεγάλης Βρετανίας.

Δικτυακός τόπος της εταιρίας