Ομάδα εργασίας Γ΄ Φάσης του Έργου

Το έργο υλοποιήθηκε από την Κοινοπραξία Συστημάτων Υδροσκοπίου. Οι συμβαλλόμενες σε αυτήν εταιρίες Γεωθεσία Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΕΠΕ, Λαζαρίδης και Συνεργάτες Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Μελετών ΑΕ, Εξάρχου Νικολόπουλος Μπενσασσών Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ είχαν τη γενική επίβλεψη και τον τελικό ποιοτικό έλεγχο του έργου.

Την ευθύνη εκ μέρους της Κοινοπραξίας είχαν οι ακόλουθοι:

 • Εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας: Αβραάμ Μπενσασσών ΕΝΜ ΕΠΕ
 • Αναπλ. Εκπρόσωπος: Σπύρος Μίχας, Υδροεξυγιαντική ΕΕ
 • Υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου: Κώστας Νικολόπουλος, ΕΝΜ ΕΠΕ
 • Υπεύθυνη ποιοτικού ελέγχου: Σεραφείνα Λαζαρίδου, Λαζαρίδης και Συν/τες ΑΤΕΜ

Ο Μ. Σαλαχώρης ήταν ο συντονιστής των τεχνικών εργασιών του έργου και επιστημονικός-τεχνικός υπεύθυνος του έργου, απέναντι στην Υπηρεσία. Η Γεωθεσία ανέλαβε παράλληλα το σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής και την υλοποίηση του λογισμικού του υποσυστήματος GIS, τον επανασχεδιασμό του σύμφωνα με τις προδιαγραφές Inspire, Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά 2000/60 και WISE και την επικαιροποίηση–συμπλήρωση της βάσης των γεωγραφικών δεδομένων και συγχρονισμού με τα αλφαριθμητικά δεδομένα ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν στο ενιαίο γεωγραφικό περιβάλλον που επιβάλλουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου. Η Γεωθεσία ήταν επίσης υπεύθυνη για την ανάπτυξη των διαδικτυακών εφαρμογών διαχείρισης των χωρικών δεδομένων.

Οι κύριοι συνεργάτες της Γεωθεσίας ήταν οι εξής:

 • Μ. Σαλαχώρης ΑΤΜ-ΕΜΠ, MSc (Επιστημονικός υπεύθυνος και υπεύθυνος διαχείρισης Γεωθεσίας ΕΠΕ)
 • Α. Κουκουβίνος ΑΤΜ – ΕΜΠ – Γεωγράφος, MSc ( Ανάπτυξη απαιτήσεων εφαρμογών υποσυστήματος GIS, λογικός σχεδιασμός γεωγραφικής βάσης, ποιοτικός έλεγχος)
 • Σ. Γυφτάκης, H/M – ΕΜΠ, Phd (Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών GIS)
 • Ε. Πυρλής, Γεωλόγος, Msc (Υπεύθυνος γεωλογικών πληροφοριών)
 • Μ. Ματαράγκα, Γεωπόνος, Msc (Υπεύθυνη πληροφοριών κάλυψης γης)
 • Ι. Κρυστάλ, Τοπογράφος ΤΕ – Γεωγράφος, Msc (Επεξεργασία δορυφορικών εικόνων, δημιουργία μεταδεδομένων κατά Inspire)
 • Μ. Μπάνε, Η/Μ – Γεωπληροφορικός (Υπεύθυνος επεξεργασίας ψηφιακού μοντέλου εδάφους και ανάπτυξης των υδρολογικών πληροφοριών των διασυνοριακών περιοχών)
 • Σ. Κουνιάκη, ΑΤΜ – ΕΜΠ (Φυσικός σχεδιασμός της γεωγραφικής βάσης κατά Inspire, WFD 2000/60, WISE, προσαρμογή δεδομένων – υλοποίηση της βάσης)
 • Ν. Τσιούγκου, Γεωγράφος (Επικεφαλής Ομάδας ψηφιοποιητών – Προετοιμασία και προσαρμογή γεωγραφικών δεδομένων)
 • Μ. Σκαλτσουνάκης, Γεωπληροφορικός ΤΕ (Τεκμηρίωση της γεωγραφικής βάσης)

Στο έργο συνέβαλε ομάδα ερευνητών του ΕΜΠ η οποία ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση βάσης δεδομένων, τη συμπλήρωσή της με τα δεδομένα της προηγούμενης φάσης της ΕΤΥΜΠ, την ανάπτυξη του λογισμικού πρόσβασης σ’ αυτήν από το Διαδίκτυο και την ανάπτυξη λογισμικού μαθηματικών μοντέλων και επεξεργασίας χρονοσειρών. Επίσης με πρόταση και την υποστήριξη του ΕΜΠ επεκτάθηκε η αρχική φιλοσοφία του Υδροσκοπίου προς την κατεύθυνση του ελεύθερου λογισμικού και των ελεύθερων δεδομένων και αναπτύχθηκε ο σχετικός ιστότοπος http://openmeteo.org/.

Κύριοι συνεργάτες από την ομάδα του ΕΜΠ ήταν οι εξής:

 • Ν. Μαμάσης (Επιστημονικός υπεύθυνος ΕΜΠ)
 • Α. Ευστρατιάδης (Μοντέλα υπόγειας και επιφανειακής υδρολογίας)
 • Γ. Καραβοκυρός (Ανάπτυξη λογισμικού και δικτυακού τόπου)
 • Σ. Κοζάνης (Εφαρμογές υδρογεωλογίας)
 • Α. Κουκουβίνος (Μοντέλα υπόγειας και επιφανειακής υδρολογίας)
 • Δ. Κουτσογιάννης (Επιστημονικός σύμβουλος)
 • Ι. Μαρκόνης (Πιλοτική λειτουργία)
 • Σ. Μπακή (Ποιοτικά μοντέλα)
 • Κ. Νουτσόπουλος (Ποιοτικά μοντέλα)
 • Α. Ντίτορα (Πιλοτική λειτουργία)
 • Ε. Ρόζος (Μοντέλα υπόγειας υδρολογίας και μεθοδολογίες εισαγωγής δεδομένων)
 • Μ. Χριστοφάκης (Σχεδιαστική υποστήριξη)
 • Α. Χριστοφίδης (Βάση δεδομένων και δικτυακές εφαρμογές)

Οι εξωτερικοί συνεργάτες του ΕΜΠ Δ. Γλέζος, Α. Λουπασάκης και Σ. Μέλλος (Indifex) ανέλαβαν για λογαριασμό του ΕΜΠ την υλοποίηση της δικτυακής πλατφόρμας.